Kalite Politikamız
• Kalite yönetim sistemimizin IATF 16949 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve uygulanması,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki israfların minimize edilerek, verimliliğin ve etkinliğin yükseltilmesi,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

• Müşterilerimizin ve diğer tüm paydaşlarımızın gerekliliklerini eksiksiz karşılayarak üst seviyede memnuniyetlerinin sağlanması,

• Faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, kaplama sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Bu politika Tebosan olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.
Tebosan sahip olduğu öz değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede Tebosan’ın faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan Tebosan, içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür ve bu çerçevede eğitimden spora, çevreden sanata kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk projelerine destek olur.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

Tebosan Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri

1. İnsan Hakları

İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız.
Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
Tebosan olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

2. Çalışma Koşulları

2.a. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi
Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. İşletmeler ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır. Burada yaş sınırı 18’dir.

2.b. Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri
Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmelidir. Çalışma saatleri geçerli yasalara uygun olmalıdır. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmalı ve birbirini takip eden 6 iş gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınmalıdır.

2.c. Özgürce Çalışma Hakkı
Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmalıdır.

2.d. Görüşme Özgürlüğü
Çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında sık sık görüşebilmelidir.

2.e. Sağlık ve Güvenlik
Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.

3. İş Etiği

3.a. Yolsuzlukla Mücadele
Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.
Tebosan hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir.

3.b. Ayrımcılık Yasağı
Çalışanlara hangi türde olursa olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.

4. Çevre
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Şirketimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Şirketimizde ‘ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ bulunmaktadır.
Tebosan, hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.
Şirketimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

Sorumluluk ve Uygulama
Topluluğumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.
Tebosan çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına bildirmek zorundadır. Tebosan, herhangi bir ihlali rapor edene karşı yapılacak misillemeleri yasaklar.

ÇEVRE POLİTİKASI

Tebosan olarak tüm çalışmalarımızda;

Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek,

Çevre konusunda yasal ve diğer şartlar için gereklilikleri karşılamak,

Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübesini karşılıklı paylaşmak,

Tükenebilir doğal kaynakları verimli kullanmak,

Atıkları azaltmak ve geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önlemek,

ÇYS’nin etkinliğini ve verimliliğini sürekli geliştirmek,

Bu politikanın halk, alt yükleniciler ve diğer tarafların kolayca ulaşabilmesini sağlamak temel politikamızdır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tebosan olarak tüm çalışmalarımızda;

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek,

İSG konusunda yasal ve diğer şartların yerine getirilmesi sağlamak,

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek minimize etmek,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi arttırmak,

İSG yönetim sistemimizin performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Bu politikanın, alt yükleniciler ve diğer tarafların kolayca ulaşabilmesini sağlamak temel politikamızdır.

Kalite Yönetim Sistemi Belgelerimiz:

1. IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
3. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi